Mind mappingแผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 3 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558

Topic : English
เป้าหมาย (Understanding Goal)
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความ ตอบคำถาม วิเคราะห์ บทความต่างๆรวมทั้งสามารถพูดและอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์  สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยใช้ Present tense, Past tense, Future tense, Passive pronoun and Passive adjective ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยาการณ์
เข้าใจและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และปรับใช้ได้ตามศักยภาพ

เวลาเรียน : 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
ครูผู้สอน นางสาวพันธ์ธิภา  เสนน้ำเที่ยงตารางวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเรียนที่ 2 Quarter 3/2558

สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี

หน่วยการเรียนรู้ย่อยและสาระการเรียนรู้

สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม

สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้

สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
Content : Greeting
Grammar : -

มาตรฐาน ต ๑.
- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (./)
- อ่านออกเสียงเรื่องสั้นBirthday Partyถูกต้องตาม หลักการอ่าน
(./)
 - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบของการทักทายง่ายๆได้
 (./)
มาตรฐาน ต ๑.
- สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม(./)
 - พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม(./)

มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดแนะนำตัวเอง และการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เป็นต้น (ม.๑/๑)

มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ม.๑/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๑/๑)

2
Content : Halloween Day
Grammar There is.., There are…

มาตรฐาน ต ๑.
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน เช่น การใช้ประโยค There is.., There are… (ม.๑/๑)
- คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง There is.., There are…
 (./)
มาตรฐาน ต ๑.
- สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม(./)
 - พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม(./)
มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เป็นต้น (ม.๑/๑)
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีเกี่ยวกับเจ้าของภาษา เช่น ประวัติความเป็นมาของวัน Halloween (ม.๑/๒)
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ม..๓)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๑/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้(ม.๑/๑)
3
Content: The famous
Grammar: : Past simple tense (was, were)

  มาตรฐาน ต ๑.
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ 
ที่ฟังและอ่าน  (ม.๒/๒)
มาตรฐาน ต ๑.
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม(ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๑.
สามารถแต่งประโยคคำขอร้อง ให้คำแนะนำ ตามสถานการณ์ต่างๆได้(ม.๑/๒)
มาตรฐาน ต ๑.
สามารถแต่งประโยคคำขอร้อง ให้คำแนะนำ ตามสถานการณ์ต่างๆได้(ม.๑/๒)
มาตรฐาน ต ๒.
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูล
ผ่านการใช้ไวยากรณ์ โดยนำมาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ ได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๒/๑)
4
Content: Greeting from around the world
Grammar: Past simple tense

มาตรฐาน ต ๑.
- อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง สั้นๆ เกี่ยวกับการทักทาย(ม.๑/๒)
- เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail)และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ (ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๑.
- สนทนา แลกเปลี่ยน  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่นการจองที่พัก การทำวีซ่าการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม (ม.๑/๑)
- พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆกิจกรรม และประสบการณ์
พร้อมทั้ง ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม (ม.๑/๕) – ---พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆกิจกรรม และประสบการณ์
พร้อมทั้ง ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม (ม.๑/๕)
มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในการออกมานำเสนองาน (ม.๑/๑)
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ม..๓)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๑/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๑/๑)
5
Content: Greeting from around the world
Grammar: Past simple tense  (There is/are, There was/were)

มาตรฐาน ต ๑.
- อ่านออกเสียงข้อความบทสนทนาในภาพยนตร์เรื่องChappie ถูกต้องตามหลักการอ่าน (.๑/๒)
-ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน (ม.๑/๓)
- เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ
(ม.๑/๔)

มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในการออกมานำเสนองาน (ม.๑/๑)
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ม..๓)
มาตรฐาน ต ๓.
- ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การอ่านจากหนังสือหลายๆเล่ม และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๑/๑)

มาตรฐาน ต ๔.
-ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๑/๑)
6
Content : Special occasion
Grammar :
Will, be going to + V1

มาตรฐาน ต ๑.
- อ่านออกเสียงข้อความเรื่องสั้นWhat do you want to be? ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  (ม.๒/๑)
- ระบุ/เขียนประโยค  และ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน
(ม.๑/๓)
มาตรฐาน ต ๑.
- สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยบอกลักษณะข้อมูลของตนเองได้ (ม.๑/๑)
 - พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม (ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๒.
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการออกมานำเสนองาน
(ม.๑/๑)

มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๑/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๑/๑)
7
Content
- My family
- Adverb of frequency
Grammar: Adverb of frequency

มาตรฐาน ต ๑.
- อ่านออกเสียงข้อความ บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง Ant Manถูกต้องตามหลักการอ่าน  (.๑/๒)
- ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน (ม.๑/๓)
- เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ (ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๑.
- สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยบอกลักษณะข้อมูลของตนเองได้ (ม.๑/๑)
 - พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม (ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๒.
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน
 เป็นต้น (ม.๑/๑)

มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การอ่านจากหนังสือหลายๆเล่ม และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๑/๑)

มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๑/๑)
8
Content
การเขียน E-mail
- Musical Instruments(Vocabulary)
- Label
Grammar: Pronunciations

มาตรฐาน ต ๑.
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ 
ที่ฟังและอ่าน  (ม.๑/๒)
-อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆShe make a salad ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
 (ม.๑/๒)
มาตรฐาน ต ๑.
- พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม(ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๑.
สามารถแต่งประโยคคำขอร้อง ให้คำแนะนำ ตามสถานการณ์ต่างๆได้(ม.๑/๒)
มาตรฐาน ต ๒.
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูล
ผ่านการใช้ไวยากรณ์ โดยนำมาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ม.๑/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๑/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๑/๑)
9-10
-สรุปองค์ความรู้ทั้ง Quarter 3
มาตรฐาน ต ๑.  
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม (ม.๑/๔)
มาตรฐาน ต ๒. 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าองภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ม.๑/๑)

มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่าง
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในได้
(ม.๑/๑)

เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic : English Quarter 3/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
1

นักเรียนสามารถเขียน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง
Content : Greeting
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
วิดีโอเพลง “When I’m gone
แก้วพลาสติก ประกอบการเล่น “Cup song
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
เล่นเกม “Sparker game” (ดูจากชุดเกม)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตอบคำถาม
ครูเปิดวิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=E-ZQyIJEq1g (คลิปฝรั่งฝึกพูดไทย)
การเล่นเกม “Whisper game”
ครูเปิดเพลง “When I’m gone” ให้นักเรียนฟัง
- ครูเปิดวิดีโอการเล่น “Cup song” ให้นักเรียนดู
ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม พูดคุย วางแผนเกี่ยวกับการเล่น Cup song ของแต่ละกลุ่ม

Activities
การสนทนาและเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดQuarter 2
การเล่นเกม “Whisper game” (ดูจากชุดเกม)
การร้องเพลง
When I’m gone
การเล่น “Cup song” ประกอบเพลง“When I’m gone
การออกแบบและนำเสนอเพลง Cup songผ่านการตัดต่อ I-Movie
Work
สมุดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดQuarter 2
สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
- I-Movie นำเสนอเพลงCup song
Knowledge
เข้าใจและสามารถ อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมาย ได้อย่างถูกต้อง
Skills:
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2 ได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การนำเสนอ Cup songผ่าน I-Movie ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอผลงานผ่าน งาน ICTได้อย่างสร้างสรรค์ (I-Movie)
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics: 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2
เข้าใจและสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันHalloween พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

Content : Halloween Day
Grammar There is.., There are…
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติวัน Halloween
อุปกรณ์การแต่งหน้าGhost
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าการตัดต่อ
I-Movie (Cup song)
นักเรียนเล่นเกม Girl, Monk Ghost
ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัน Halloween และคำศัพท์ที่ควรรู้
นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวัน Halloween พร้อมเขียนคำอธิบายประกอบ
นักเรียนแต่กลุ่มร่วมวางแผนนออกแบบ Make up ghost ของแต่ละคนและเพื่อนๆ
การเล่นเกม “Preposition game

Activities
การตัดต่อ I-Movie(Cup song)
การนำเสนองาน
การเล่นเกม Girl, Monk Ghost
การเล่น  Make up ghost
การเล่นเกม “Preposition game
การแปลข่าวภาษาอังกฤษ
-วาดภาพเกี่ยวกับวันHalloween พร้อมเขียนคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับภาพ
Work
- I-Movie นำเสนอเพลงCup song
ข่าวที่แปล
ภาพวาดเกี่ยวกับวันHalloween
ใบงาน “Preposition”
Knowledge
เข้าใจและสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัน Halloweenพร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
-การพูดนำเสนอข่าวจากการวิเคราะห์ของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
การวาดภาพสื่อความหมาย วัน Halloween
การพูดนำเสนอ Make up ghost
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ Make up ghost  ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์ข่าว
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3
นักเรียนสามารถเขียนและอธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนชื่นชอบ และสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในห้องเรียนได้
Content: The famous
Grammar: : Past simple tense (was, were)
Learning sources:
บรรยากาศในการเรียน
กิจกรรมเกม (“ซื้อไร่ซื้อนากริยา ช่อง”)
บัตรคำกิริยา ช่อง
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตอบคำถาม
ครูแจกบทความให้นักเรียนอ่าน
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับบทความที่อ่าน
ครูให้นักเรียนทำใบงานทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ ประโยคที่เป็น Past tense(s+v1) และการใช้  was were
-ครูยกตัวอย่างประกอบ เช่น
ในรูป Present
Positive ; there is , there are
Question ; is there? ,are there?
Negative ; there is not , there are not
ในรูป Past
Positive ; there was , there were
Question ; Was there? ,were there?
Negative ; there was not , there were not
เราจะใช้ there is หรือ there are เพื่อพูดถึงใครหรืออะไรก็ตามที่มีอยู่ ณ ขณะที่พูดถึง
แล้วเราจะใช้ there is หรือ there are วางไว้หน้าคำนามใดๆ เช่น
there’s a cat in the garden (ไม่ใช่ A cat is in the garden)
Is there any milk in the fridge? (ไม่ใช่ Is any milk…?)
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม เพื่อนเล่นเกม “สปายสายสืบ”

Activities:
การตอบคำถามจากบทความ The admire
การนำเสนอชิ้นงาน
การเล่นเกม “ซื้อไร่ซื้อนากริยา ช่อง”
การเล่นเกมสปายสายสืบ
Work:
ข้อมูลบุคคลที่ชื่นชอบ
ใบงาน past simple tense
ชิ้นงาน กริยา ช่อง


Knowledge
นักเรียนสามารถเขียนและอธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนชื่นชอบ และสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในห้องเรียนได้
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
-การพูดนำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้
การอ่านบทความบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อจับใจความ
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความเพื่อเชื่อมเข้าสู่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4
นักเรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมการทักทายของต่างประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ประโยคการสนทนารูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในชีวิตประจำวันได้

Content: Greeting from around the world
Grammar: Past simple tense
Learning sources:
บรรยากาศในการเรียน
run to the board game
เพลง “Greeting song
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “run to the board”
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “Greeting song
ครูให้นักเรียนเล่นเกม  “run to the board” โดยครูนักเรียนนำประโยคนั้นไปติดบนกระดานว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับบทสนทนาFormal/Informal

Activities
การเล่นเกม “run to the board”
การร้องเพลง “Greeting song
การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับบทสนทนาFormal/Informal
การนำเสนอ I-Movie(ภาพความประทับใจ)
การบันทึกชีวิต
Work
บทสนทนาFormal/Informal
I-Movie (ภาพความประทับใจ)
บันทึกชีวิตKnowledge
นักเรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมการทักทายของต่างประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ประโยคการสนทนารูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในชีวิตประจำวันได้
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
-การพูดนำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้
สามารถพูดนำเสนอการสนทนาการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความเพื่อเชื่อมเข้าสู่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5
นักเรียนสามารถพูด เขียน แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเข้าใจวัฒนธรรมการทักทายของประเทศต่างๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดนิทานออกมาในรูปแบบละครให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Content: Greeting from around the world
Grammar: Past simple tense  (There is/are, There was/were)
Learning sources:
บรรยากาศในการเรียน
เกม เกม Bird in the nest
เกมการสังเกตรูปภาพThere is/are, There was/were
ละคร
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม Bird in the nest
- นักเรียนทบทวนการใช้ There is/are, There was/were ผ่านการเล่นเกมสังเกตสิ่งของที่อยู่ในรูปภาพ
นักเรียนแต่งประโยค There is/are, There was/wereอย่างละ 10 ประโยค
นักเรียนแบ่งกลุ่มซ้อมการแสดง เขียนบทละคร พร้อมเพิ่มเติมงานของตนเอง
ครูแจกกระสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานผ่านการแสดงละคร

Activities
การเล่นเกม เกม Bird in the nest
การเล่นเกมการสังเกตรูปภาพ There is/are, There was/were
การสร้างบทสนทนาการทักทายที่ครูกำหนดให้
การแสดงนิทานผ่านการเล่นละคร
การเขียนรายการอาหารที่ชื่นชอบ
Work
คำศัพท์จาการเล่นเกม เกม Bird in the nest
ประโยค There is/are, There was/were
บทสนทนาการทักทาย
ละคร
รายการอาหาร


Knowledge
นักเรียนสามารถพูด เขียน แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเข้าใจวัฒนธรรมการทักทายของประเทศต่างๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดนิทานออกมาในรูปแบบละครให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
-การพูดนำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้
สามารถพูดนำเสนอการสนทนาการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
สามารถนำเสนอนิทานผ่านการเล่นละครได้
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความเพื่อเชื่อมเข้าสู่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มการแสดงละครได้อย่างมีไหวพริบและตรงตามเป้าหมาย
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
6
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ และสามารถเขียนอธิบายเกี่ยวกับวันพิเศษต่างๆ รวมทั้งการใช้Will, be going to + V1ในประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

Content : Special occasion
Grammar :
Will, be going to + V1
Learning sources:
บรรยากาศในการเรียน
เกม เกม Bird in the nest
เกมจิ๊กซอต่อคำศัพท์
ใบงานเรื่อง Will, be going to + V1

ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม จิ๊กซอต่อคำศัพท์เกี่ยวกับSpecial occasion
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับSpecial occasion
นักเรียนเล่นเกม Bird in the nest (ดูจากชุดเกม)
นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Special occasion
ครูใช้คำถาม “การใช้ Will, be going to + V1 ในประโยคจะใช้ในรูปประโยคแบบไหน”
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้หลักการใช้ Will, be going to + V1 ผ่านใบความรู้
ใบงานเรื่อง Will, be going to + V1
นักเรียนเล่นเกม run to the board
ครูให้นักเรียนจับฉลากหัวข้อวันพิเศษต่างๆ จากนั้นทำการ์ตูนช่อง อย่างน้อย ช่อง

Activities
การเล่นเกมจิ๊กซอต่อคำศัพท์
การ Round Robinเกี่ยวกับ Special occasion
การเกม Bird in the nest
เกม run to the board
Round Robin เกี่ยวกับ Special occasion
Work
คำศัพท์จากการเล่นเกมจิ๊กซอต่อคำศัพท์
ใบงานเกี่ยวกับSpecial occasion
บทความ “What are you going to do on your birthday
การ์ตูนช่อง

Knowledge
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ และสามารถเขียนอธิบายเกี่ยวกับวันพิเศษต่างๆ รวมทั้งการใช้Will, be going to + V1 ในประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความเพื่อเชื่อมเข้าสู่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มการแสดงละครได้อย่างมีไหวพริบและตรงตามเป้าหมาย
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง แปลความหมายจากบทความ รวมทั้งสามารถเขียนแผนภาพครอบครัวของตนเอง และสามารถใช้คำ Adverb of frequencyมาเขียนในรูปประโยคต่างๆได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

Content
- My family
- Adverb of frequency
Grammar: Adverb of frequency
Learning sources:
บรรยากาศในการเรียน
บทความ Family
บทความ Adverb of frequency
เกมเรียงประโยคAdverb of frequency

- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูถามสุ่มถามคำถาม “How many people in your family?
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูแจกบทความ อ่านออกเสียงและให้นักเรียนอ่านตาม
ครูใช้คำถาม “บทความนี้พูดเกี่ยวกับอะไร”
เขียนแผนภาพ family tree ของตนเอง
ครูใช้คำถาม “ Adverb of frequency คืออะไร”
Can you describing about Adverb of frequency?
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูแจกใบงาน  Adverb of frequencyให้นักเรียนคนละ ใบ
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับ Adverb of frequency
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Adverb of frequency
- แต่งประโยคมาคนละ 10 ประโยคโดยใช้รูปแบบประโยคที่มีคำ Adverb of frequency
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม Bingo game (ดูจากชุดเกม) ถ้าหากนักเรียนคนไหนสามารถบิงโกได้เร็วก็จะได้รับหมอบหมายงานชิ้นต่อไป
- ครูให้นักเรียนทำการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความรูใหม่ที่ได้รับและความรู้เกี่ยวกับการใช้  Adverb of frequency
Activities:
การอ่านบทความ My family
การวาดแผนภาพ family tree
การเล่นเกมเรียงประโยค Adverb of frequency
การเล่นเกม “Bingo game
Work:
บทความที่แปล My family
แผนภาพ family tree
ประโยคที่เรียงสมบูรณ์
คำศัพท์ที่ได้จากการเล่นเกม “Bingo game
การ์ตูนช่องเกี่ยวกับAdverb of frequency

Knowledge
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง แปลความหมายจากบทความ รวมทั้งสามารถเขียนแผนภาพครอบครัวของตนเอง และสามารถใช้คำ Adverb of frequencyมาเขียนในรูปประโยคต่างๆได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องจากการเล่น “Bingo game
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความเพื่อเชื่อมเข้าสู่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มการแสดงละครได้อย่างมีไหวพริบและตรงตามเป้าหมายจากการเล่นเกมการเรียงประโยคAdverb of frequency
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
8
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมทั้งการเขียนE-mail มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Content
การเขียน E-mail
- Musical Instruments(Vocabulary)
- Label
Grammar:Pronunciations
Learning sources:
บรรยากาศในการเรียน
การเล่นเกม Sparker
การเล่นเกม  Action game
คลิปวิดีโอ

- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
- ครูทบทวนคำศัพท์โดยการเล่นเกม Sparker
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตอบคำถาม
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
- นักเรียนหาผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ แล้วนำฉลากสินค้ามาอ่านวิธีการใช้ (ที่เป็นภาษาอังกฤษ)
ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการอ่านโฆษณาฉลากสินค้า
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ผ่านการเล่นเกม  Action game
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้างจากการเล่นเกม Action game
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะและสระต่างๆ
- ครูแจกใบงานแล้วให้นักเรียนผสมสระกับพยัญชนะให้ถูกต้อง
ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เครื่องดนตรีชนิดต่างๆโดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอก
- ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัน Christmasแล้วนำมาเขียนในรูปแบบการ์ตูนช่อง ลงในการดาษ A4
Activities:
การเล่นเกม Sparker
การเล่นเกม  Action game
กิจกรรมการออกเสียง
การเขียนตามคำบอก
Work:
คำศัพท์จากการเล่นเกม Sparker
อ่านและเขียนฉลากสินค้า
ใบงานคำศัพท์เครื่องดนตรี
คำศัพท์ที่ออกเสียง
การ์ตูนช่องเกี่ยวกับวัน ChristmasKnowledge
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมทั้งการเขียนE-mail มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องจากการเล่นเกมต่างๆได้
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การอ่านฉลากสินค้า/วิธีการใช้ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
9-10
นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันChristmas ได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบการร้องเพลงและการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ Christmasได้อย่างถูกต้อง
Content : Christmas’s Day
And summary Quarter 3
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
-เพลง Christmas’s Day

- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูใช้คำถาม “วัน Christmas’s Day มีความสำคัญต่อชาวตะวันตกอย่างไร”
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูและนักเรียนดูคลิปวิดีโอและร้องเพลงเกี่ยวกับวันChristmas’s Day
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ประโยคที่ใช้ Wish คือการขอให้หรือการอวยพร
ครูแจกกระดาษ เอให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัน Christmas’s Day
- นักเรียนเขียนการ์ด อวยพรเพื่อนๆเนื่องในวันChristmas’s Day และวันปีใหม่
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม Jazz chant เกี่ยวกับ Christmas’s Day
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนร่วมกัน
นักเรียนทำการแสดง Jazz chant ของแต่ละกลุ่ม
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม Jazz chant
นักเรียนจับฉลากและเปลี่ยนการ์ดกันและกัน
นักเรียนสรุป Quarter 3 ลงในกระดาษ A4

Activities:
ดูคลิปวิดีโอและร้องเพลงเกี่ยวกับวันChristmas’s Day
แบ่งกลุ่มวางแผนกิจกรรม Jazz chantเกี่ยวกับ Christmas’s Day 
การแสดง Jazz chant
Work:
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันChristmas’s Day
เขียนการ์ดChristmas’s Day
ข้อมูล Jazz chant
ใบงาน The Wizard of oz
สรุป Quarter 3 ลงในกระดาษ A4


Knowledge
นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัน Christmasได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบการร้องเพลงและการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับChristmas ได้อย่างถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มหรือการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

แผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 3 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558

Topic : The Wizard of oz
เป้าหมาย (Understanding Goal)
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความ ตอบคำถาม วิเคราะห์ตัวละคร เหตุการณ์สำคัญและถ่ายทอดเป็นตัวละคร บทบาทสมมุติ เรื่อง The Wizard of oz เข้าใจและสามารถใช้ Present perfect tense, past simple tense, will (Future) past future perfect tense, Imperative, Noun classifier ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยการณ์
เข้าใจและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก The Wizard of oz และปรับใช้ได้ตามศักยภาพ

เวลาเรียน : 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
ครูผู้สอน นางสาวพันธ์ธิภา  เสนน้ำเที่ยง 


ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเรียนที่ 1 Quarter 3/2558
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
26-30
ตุลาคม 2558
Content
- Greeting
- Vocabulary from song “When I’m gone”
Grammar -
มาตรฐาน ต ๑.
- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (./)
- ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (./)
มาตรฐาน ต ๑.
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(./)
มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดแนะนำตัวเอง และการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เป็นต้น (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๒/๑)
2
2-6 พฤศจิกายน2558
Content : Halloween ‘s Day
Grammar There is.., There are…
มาตรฐาน ต ๑.
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน เรื่องสั้น  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  (./)
ระบุ ใจความสำคัญ (main idea)และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน Halloween‘s Day
  (./)
-คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง Halloween‘s Day และThere is.., There are…
มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เป็นต้น(ม.๒/๑)
อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา (ม.๒/๒)
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ(ม.๒/๓)
มาตรฐาน ต ๒.
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น
การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้
(ม.๒/๑)
3
9-13พฤศจิกายน2558
Content: chapter 1 The cyclone
Grammar: Part of speech
  มาตรฐาน ต ๑.
- ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ
ที่ฟังและอ่าน
  (ม.๒/๑)
-อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน (The wizard of oz) และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
 (ม.๒/๒)
มาตรฐาน ต ๑.
- พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม (.๒/๔)
มาตรฐาน ต ๑.
สามารถแต่งประโยคคำขอร้อง ให้คำแนะนำ ตามสถานการณ์ต่างๆได้(ม.๒/๒)
มาตรฐาน ต ๒.
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูล
ผ่านการใช้ไวยากรณ์ โดยนำมาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ
(Part of speech)ได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า 
การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น
การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติ
หน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้
(ม.๒/๑)
4
16-20พฤศจิกายน2558
Content:
- Chapter 1 : The cyclone
- Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion
Grammar: Wh-questions
มาตรฐาน ต ๑.
- อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ
What is the weather like?
 ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  (ม.๒/๒)
- เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ (ม.๒/๔)
มาตรฐาน ต ๑.
- พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรม และประสบการณ์พร้อมทั้ง ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม (.๒/๕)
มาตรฐาน ต ๒.
- ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผ่านการRound Robin (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๒/๑)
5
23-27พฤศจิกายน2558
Content
การออกเสียง
- Chapter 1 : The cyclone
- Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion
Grammar :Pronunciations
มาตรฐาน ต ๑.
 -ปฏิบัติตาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ม.๒/๑)
- อ่านออกเสียงข้อความ  เรื่องสั้น (Chapter 1 : The cyclone Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  (ม.๒/๒)
มาตรฐาน ต ๑.
-สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (ม.๑/๑)
-พูดและเขียนแสดงความต้องการ
 การตอบรับในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม (ม.๒/๓)
มาตรฐาน ต ๒.
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในการออกมานำเสนองาน (ม.๒/๑)

มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การลำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๒/๑)
6
30 พฤศจิกายน-4ธันวาคม2558
Content : The Wizard of oz chapter 4 : Emerald city
Grammar : There is, There are
มาตรฐาน ต ๑.
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน เรื่องสั้น (The Wizard of oz chapter 4 : Emerald cityถูกต้องตาม หลักการอ่าน
 (./)
ระบุ ใจความสำคัญ (main idea)และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน (./)
มาตรฐาน ต ๑.
พูด/เขียนแสดงความคิดเกี่ยวกับ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ และสามารถนำเสนอต่อเพื่อนหน้าชั้นได้ (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๒.
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูล
ผ่านการใช้ไวยากรณ์ โดยนำมาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ
(There is, There are)ได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๒/๑)
7
7-11ธันวาคม2558
Content : Chapter 5 The Wicked Witch and Chapter 6 The wizard trick
Grammar : Articles (คำหน้านาม)
มาตรฐาน ต ๑.
- อ่านออกเสียงข้อความ บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่อง Ant Manถูกต้องตามหลักการอ่าน  (.๒/๒)
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆที่ฟังแลพูด (ม.๒/๑)
ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อแต่ไม่ใช่ความเรียง (ม.๒/๓)
มาตรฐาน ต ๒.
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน
 เป็นต้น (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การอ่านจากหนังสือหลายๆเล่ม และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ม.๒/๑)
8
14-18ธันวาคม2558
Content : Food
Grammar : like, don’t like
มาตรฐาน ต ๑.
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆที่ฟังแลพูด (ม.๒/๑)  
อ่านออกเสียงข้อความ บทความเรื่อง Food ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ม.๒/๒)  
มาตรฐาน ต ๑.  
-สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว(การปลูกข้าว)และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม(.๑/๒)
-พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม(.๒/๔)
มาตรฐาน ต ๒.  
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
 (ม.๒/๒)    
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การอ่านจากหนังสือหลายๆเล่ม และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน
(ม.๒/๑)
9-10
21-28ธันวาคม2558
Content : Christmas’s Day
And summary Quarter 3
มาตรฐาน ต ๑.  
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๔)
มาตรฐาน ต ๒. 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าองภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๓.
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ม.๒/๑)
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในได้
(ม.๒/๑)เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic : The wizard of oz Quarter 3/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
1
นักเรียนสามารถเขียน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง
Sub-Topic : 
- Greeting
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
วิดีโอเพลง “When I’m gone
แก้วพลาสติก ประกอบการเล่น “Cup song
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
เล่นเกม “Sparker game” (ดูจากชุดเกม)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตอบคำถาม
ครูเปิดวิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=E-ZQyIJEq1g (คลิปฝรั่งฝึกพูดไทย)
การเล่นเกม “Whisper game”
ครูเปิดเพลง “When I’m gone” ให้นักเรียนฟัง
- ครูเปิดวิดีโอการเล่น “Cup song” ให้นักเรียนดู
ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม พูดคุย วางแผนเกี่ยวกับการเล่น Cup song ของแต่ละกลุ่ม

Activities
การสนทนาและเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดQuarter 2
การเล่นเกม “Whisper game” (ดูจากชุดเกม)
การร้องเพลง
When I’m gone
การเล่น “Cup song” ประกอบเพลง“When I’m gone
การออกแบบและนำเสนอเพลง Cup songผ่านการตัดต่อ I-Movie
Work
สมุดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดQuarter 2
สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
- I-Movie นำเสนอเพลงCup song
Knowledge
เข้าใจและสามารถ อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมาย ได้อย่างถูกต้อง
Skills:
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดQuarter 2 ได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การนำเสนอ Cup songผ่าน I-Movie ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอผลงานผ่าน งาน ICT ได้อย่างสร้างสรรค์ (I-Movie)
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics: 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2
เข้าใจและสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัน Halloweenพร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

Content : Halloween Day
Grammar There is.., There are…
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติวัน Halloween
อุปกรณ์การแต่งหน้าGhost
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าการตัดต่อ
I-Movie (Cup song)
นักเรียนเล่นเกม Girl, Monk Ghost
ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัน Halloween และคำศัพท์ที่ควรรู้
นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวัน Halloween พร้อมเขียนคำอธิบายประกอบ
นักเรียนแต่กลุ่มร่วมวางแผนนออกแบบ Make up ghost ของแต่ละคนและเพื่อนๆ
การเล่นเกม “Preposition game

Activities
การตัดต่อ I-Movie(Cup song)
การนำเสนองาน
การเล่นเกม Girl, Monk Ghost
การเล่น  Make up ghost
การเล่นเกม “Preposition game
การแปลข่าวภาษาอังกฤษ
-วาดภาพเกี่ยวกับวันHalloween พร้อมเขียนคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับภาพ
Work
- I-Movie นำเสนอเพลงCup song
ข่าวที่แปล
ภาพวาดเกี่ยวกับวันHalloween
ใบงาน “Preposition”
Knowledge
เข้าใจและสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัน Halloweenพร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
-การพูดนำเสนอข่าวจากการวิเคราะห์ของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
การวาดภาพสื่อความหมาย วัน Halloween
การพูดนำเสนอ Make up ghost
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ Make up ghost  ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์ข่าว
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3
นักเรียนสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องจากนิทาน The Wizard of oz อ่าน แปลความหมายพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่อง The Wizard of oz chapter 1 The cyclone ได้

Content: chapter 1 The cyclone
Grammar: Part of speech
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ
เกม Part of speech
เกม “Sparker game
เพลง Papaya sumtom
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม “Sparker game
ครูให้นักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องและคำศัพท์จากเรื่อง The Wizard of oz ลงในสมุดให้ได้เยอะที่สุด
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง Papaya sumtom
ครูจับฉลากแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม จากนั้นครูก็แจกคำศัพท์กลุ่มละ 10 คำ (คำศัพท์จาก Chapter1)
แต่ละกลุ่มจะวิ่งไปติดคำศัพท์ตามจุดต่างๆของห้องเรียนที่ครูกำหนดจุดไว้ เช่น จุดที่1 Noun ก็ให้แต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ที่เป็นคำนามไปติดจุดที่ เป็นต้น
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับเรื่อง Part of speech
ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเขียน นิทานตอนที่ เรื่อง The Wizard of oz พร้อมแปลความหมาย
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับนิทานเรื่อง The Wizard of oz
ครูให้นักเรียนทำการ์ตูนช่อง จากนิทานเรื่อง The Wizard of oz ตอนที่ 1 The Cyclone
ให้นักเรียนตอบคำถาม ข้อ จากเนื้อเรื่อง The Wizard of oz ตอนที่ 1 The Cyclone
Activities
การเล่นเกม “Sparker game
การคาดเดาเนื้อเรื่องและคำศัพท์เรื่อง The Wizard of oz
การร้องเพลง Papaya sumtom
การเล่นแสดงความคิดเห็นและการเล่นเกมPart of speech
การออกแบบการ์ตูนช่อง
Work
คำศัพท์
เนื้อเรื่องที่แปล
การ์ตูนช่อง


Knowledge
นักเรียนสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องจากนิทาน The Wizard of oz อ่าน แปลความหมายพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่อง The Wizard of oz chapter 1 The cyclone ได้
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz chapter 1 The cyclone
ได้อย่างถูกต้อง
การพูดนำเสนอคำศัพท์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4
นักเรียนสามารถพูดสนทนา และโต้ตอบคำถามจากนิทานและนำนิทานมาแสดงเป็นละครนิ้วมือได้อย่างสร้างสรรค์

Content:
- Chapter 1 : The cyclone
- Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion
Grammar: Wh-questions
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz
เกม run to the board
- I-Movie
ละครนิ้วมือ
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “run to the board”
ครูให้นักเรียนตอบนำเสนอสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้จากหอศิลป์ในรูปแบบ I-Movie
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
นักเรียนกลุ่มที่ แสดงละครนิ้วมือ ตอน The cyclone
นักเรียนกลุ่มที่ แสดงละครนิ้วมือ ตอน A scarecrow, a tin man, a lion
ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และปัญหาการทำงานจากการแสดงละครนิ้วมือครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งคำถามWh-questions
ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Wh-questions
ให้นักเรียนตอบตั้งคำถามและตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยWh-questions อย่างน้อย 10 ข้อ
ให้นักเรียนทำการ์ตูนช่อง ตอนที่ และ เรื่อง The wizard of oz  อย่างน้อย ช่อง


Activities
การเล่นเกม run to the board
การนำเสนอ I-Movie
วาดภาพความประทับใจจากการดูงานที่หอศิลป์
การแสดงละครนิ้วมือ
การตั้งคำถาม Wh-questions
Work
คำศัพท์จากการเล่นเกม run to the board
- I-Movie (ภาพความประทับใจ)
ภาพวาดความประทับใจ
ละครนิ้วมือ
ประโยคคำถาม Wh-questions
Knowledge
นักเรียนสามารถพูดสนทนา และโต้ตอบคำถามจากนิทานและนำนิทานมาแสดงเป็นละครนิ้วมือได้อย่างสร้างสรรค์
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz chapter 1 : The cyclone และ Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion
ได้อย่างถูกต้อง
การพูดนำเสนอนิทานผ่านการแสดงละครนิ้วมือได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
นักเรียนสามารถออกแบบชุดและตัวละครในการแสดงละครได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่อง The wizard of oz รวมทั้งอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
Content
การออกเสียง
- Chapter 1 : The cyclone
- Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion
Grammar :Pronunciations
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz
ละครเวทีเรื่อง The Wizard of oz
เกมสาวน้อยปะแป้ง
- I-Pad
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูให้นักเรียนดูการแสดงละครเวทีเรื่อง The wizard of oz จากคลิปวิดีโอ
นักเรียนเล่นเกม สาวน้อยปะแป้งเป็นเกมเกี่ยวกับประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ
ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฝึกการออกเสียง
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้และฝึกการออกเสียงจากบัตรคำศัพท์
ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ 10 คำ (เสียง R, L, H, Th, F, P, B)
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้I-Pad กลุ่มละ เครื่อง
ครูให้นักเรียนบันทึกเสียงการอ่านภาษาอังกฤษของสมาชิกทุกคนในกลุ่มกับตอนที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนเล่นเกม “On your back
ครูใช้คำถามกระตุ้มความคิด “What did you learn in this week?
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม โดยการใช้เครื่องมือคิด Round Robin
ครูให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ในรูปแบบการ์ตูนช่อง
Activities
- การดูการแสดงละครเวที เรื่อง The wizard of oz
การเล่นเกม สาวน้อยปะแป้ง
การดูวิดีโอ การออกเสียง R, L, Th
การฝึกออกเสียงประโยคจากเนื้อเรื่องThe wizard of oz ผ่านI-Pad
การเล่นเกม “On your back
Work
ประโยคคำสั่งจากการเล่นเกมสาวน้อยปะแป้ง
คำศัพท์จากการเล่นเกม “On your back
การ์ตูนช่อง
Knowledge นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่อง The wizard of oz รวมทั้งอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz chapter 1 : The cyclone และ Chapter 2 : A scarecrow, a tin man, a lion
ได้อย่างถูกต้อง
สามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มหรือการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
6
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่อง The wizard of oz และอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำหลักการใช้There is, There are มาปรับใช้ในรูปประโยคตามหลักไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
Content : The Wizard of oz chapter 4 :Emerald city
Grammar : There is, There are
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz
เพลง “When will my life begin
บัตรคำศัพท์
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูและนักเรียนร่วมกันฟังเพลง “When will my life begin
ครูให้นักเรียนทำบัตรคำศัพท์ในหมวด The city ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
นักเรียนจับคู่ อ่านและแปลความหมายจากเรื่อง The wizard of oz ตอนที่ 4 Emerald city
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม และร่วมกันเรียนรู้หลักการใช้ There is, There are
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “Run away”
ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping

Activities
ฟังเพลง “When will my life begin
การทำบัตรคำศัพท์ ในหมวด The city
- Round Robin เรื่องThe wizard of oz ตอนที่ 4 Emerald city
การวาดรูป Monster
การเกม “Run away”
Work
คำศัพท์จากเนื้อเพลงWhen will my life begin
บัตรคำศัพท์ The city
รูปวาด Monster
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
Knowledge
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่อง The wizard of oz และอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำหลักการใช้ There is, There are มาปรับใช้ในรูปประโยคตามหลักไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz chapter 4 : Emerald city
ได้อย่างถูกต้อง
สามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มหรือการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่อง The wizard of oz และอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำหลักการใช้Articles (a, an, the)มาปรับใช้ในรูปประโยคตามหลักไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
Content : Chapter 5 The Wicked Witch and Chapter 6 The wizard trick
Grammar : Articles (คำหน้านาม)
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz (Chapter 5 The Wicked Witch and Chapter 6 The wizard trick)
แบบเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน (นักเรียนเป็นผู้ออกแบบและดำเนินกิจกรรม)
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าของงานกลุ่ม
นักเรียนแยกกลุ่มร่วมกันออกแบบ วางแผนในการจัดกิจกรรม และเตรียมอุปกรณ์ Chapter 5 The Wicked Witch and Chapter 6 The wizard trick
นักเรียนกลุ่มที่ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ Chapter 5 The Wicked Witch
นักเรียนกลุ่มที่ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ Chapter 6 The wizard trick
ครูและนักเรียนนั่งวงกลม Round Robin เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับ Articles
ครูแจกใบงานเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ Articles
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม Bingo game
ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping

Activities:
การจัดกิจกรรมวางแผนการเรียนรู้ (งานกลุ่ม)
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ Chapter 5 The Wicked Witch and Chapter 6 The wizard trick (งานกลุ่ม)
การทำใบงาน Articles
การอ่าน Chapter 5 The Wicked Witch and Chapter 6 The wizard trick
สรุป MMP
ทำใบงานเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Work:
ใบงาน Articles
- Mind Mapping
แบบเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษKnowledge
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่อง The wizard of oz และอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำหลักการใช้ Articles (a, an, the)มาปรับใช้ในรูปประโยคตามหลักไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz chapter 4 : Emerald city
ได้อย่างถูกต้อง
สามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มหรือการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
8
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียงคำศัพท์และบอกขั้นตอนการทำอาหารอย่างง่ายๆได้ รวมทั้งสามารถนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของ I-Movie ได้อย่างสร้างสรรค์

Content : Food
Grammar : like, don’t like
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz (Chapter 7 Oz’s rewards)
- I-Pad
เกม Category game
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ครูใช้คำถามกระตุ้น “Can you tell me about vocabulary of food?
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูแลกนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการทำอาหาร
ครูเชื่อมโยงเข้าสู่การใช้หลักภาษา เช่น I like apple. กับI don’t like apple. เป็นต้น
ครูให้นักเรียนทำใบงานทบทวนคำศัพท์และแต่งประโยคในรูปบอกเล่าและปฏิเสธ
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม Category game
ครูใช้คำถามกระตุ้น “เหตุการณ์ในตอนที่ 7 Oz’s rewards เป็นอย่างไร”
ครูแจก I-Pad ให้นักเรียนกลุ่มละ เครื่อง แล้วให้แต่ละกลุ่มทำขนมหวานพร้อมกับบันทึกขั้นตอนการทำอาหาร
ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเมนูขนมหวานของงกลุ่มตัวเอง จากนั้นเขียนความประทับใจ/ปัญหา/สิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมวาดภาพประกอบให้สวยงาม
-นักเรียนนำเสนอการทำ I-movie ของแต่ละกลุ่ม
ครูและนักเรียนสิ่งทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง อุปสรรคและปัญหาที่พบจากการถ่าย I-movie
ให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับวัน Christmas แล้วนำมาเขียนในรูปแบบ Mind Mapping
Activities:
การเล่นเกม Category game
การทำขนมหวาน
การนำเสนองานกลุ่ม (paper)
การนำเสนองานผ่านI-Movie
Work :
ใบงานจากการเล่นเกมCategory game
ข้อมูลเมนูอาหาร
วิดีโอ I-Movie
เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้/สิ่งที่ควรแก้ไข/ปัญหาอุปสรรค์


Knowledge
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียงคำศัพท์และบอกขั้นตอนการทำอาหารอย่างง่ายๆได้ รวมทั้งสามารถนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของ I-Movie ได้อย่างสร้างสรรค์
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz Chapter 7 Oz’s rewards
ได้อย่างถูกต้อง
สามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
การออกแบบเมนูอาหารแบบใหม่
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำอาหาร
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มและการทำอาหารได้อย่างมีไหวพริบ
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
9-10
นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัน Christmasได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบการร้องเพลงและการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ Christmasได้อย่างถูกต้อง
Content : Christmas’s Day
And summary Quarter 3
Learning sources:
บรรยากาศในชั้นเรียน
หนังสือนิทานเรื่อง The Wizard of oz
-เพลง Christmas’s Day

- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูและนักเรียนดูคลิปวิดีโอและร้องเพลงเกี่ยวกับวันChristmas’s Day
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมJazz chant เกี่ยวกับ Christmas’s Day
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนร่วมกัน
ทำใบงานทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานเรื่อง he Wizard of oz
นักเรียนสรุป Quarter 3 ลงในกระดาษ A4

Activities:
ดูคลิปวิดีโอและร้องเพลงเกี่ยวกับวันChristmas’s Day
แบ่งกลุ่มวางแผนกิจกรรม Jazz chantเกี่ยวกับ Christmas’s Day 
การแสดง Jazz chant
Work:
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัน Christmas’s Day
ข้อมูล Jazz chant
ใบงาน The Wizard of oz
สรุป Quarter 3 ลงในกระดาษ A4


Knowledge
นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัน Christmas ได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปแบบการร้องเพลงและการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ Christmas ได้อย่างถูกต้อง
Skills
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูประโยคพื้นฐานได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
การพูดสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานเรื่องThe Wizard of oz
สามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบการ์ตูนช่องได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานกลุ่มหรือการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
Characteristics 
นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร