Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถเขียน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
26-30
Oct. 2015
Content
- Greeting
- Vocabulary from song When I’m gone
Grammar -
Key question: -
- What did you do in your vacation?
What did you learn from activity?
- What did you go on your holiday?,
- What did you do?
Thinking tools:
- Show & Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)(Vocabulary)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ทำตอนปิด Quarter 2)
- Brian storm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน การเล่น Cup song)
Learning sources:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- วิดีโอเพลง “When I’m gone
- แก้วพลาสติก ประกอบการเล่น “Cup song
Monday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ชง
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม “Sparker game(ดูจากชุดเกม)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน: What did you learn from activity?
เชื่อม
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตอบคำถาม
ชง
 ครูใช้คำถาม: What did you go on your holiday?, What did you do?
เชื่อม
 นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2 พร้อมตกแต่ง ระบายสีให้สวยงาม
Flipped classroom  -

Tuesday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ชง
- ครูเปิดวิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=E-ZQyIJEq1g (คลิปฝรั่งฝึกพูดไทย)
ให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้
เชื่อม
- นักเรียนตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกม “Whisper game”
-ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อนเล่นเกม “Whisper game” (ดูจากชุดเกม)
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม “Whisper game”
- ครู Empower นักเรียนขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้
Flipped classroom: ให้นักเรียนเตรียมแก้วพลาสติกมาคนละ 1 ใบ และเขียนแนะนำตนเองลงในสมุดบันทึก

Wednesday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ชง
- ครูเปิดเพลง “When I’m gone” ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน “นักเรียนได้ยินคำศัพท์อะไรบ้างจากเนื้อเพลง”
เชื่อม
นักเรียนร่วมตอบคำถาม
ชง
- ครูเปิดวิดีโอการเล่น “Cup song” ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน “นักเรียนจะนำเสนอการเล่น Cup song ได้อย่างไร ”
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกการเล่น “Cup song

Thursday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าการฝึกเล่น Cup song ของกลุ่มของตนเอง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “การเล่น Cup song พี่ๆแต่ละกลุ่มมีเทคนิควิธีการซ้อมเพลงและเล่น Cup song แตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม พูดคุย วางแผนเกี่ยวกับการเล่น Cup song ของแต่ละกลุ่ม
ชง
นักเรียนจะนำเสนอการเล่น Cup song ของกลุ่มตัวเองให้น่าสนใจได้อย่างไร
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอการเล่น Cup song ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการตัดต่อ I-Movie
Flipped classroom: ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
Activities
- การสนทนาและเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2
- การเล่นเกม “Whisper game(ดูจากชุดเกม)
- การร้องเพลง
When I’m gone
- การเล่น “Cup song” ประกอบเพลง“When I’m gone
- การออกแบบและนำเสนอเพลง Cup song ผ่านการตัดต่อ I-Movie
Work
- สมุดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2
- สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
- I-Movie นำเสนอเพลง Cup songKnowledge
เข้าใจและสามารถ อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมาย ได้อย่างถูกต้อง
Skills:
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2 ได้
- สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- การนำเสนอ Cup song ผ่าน I-Movie ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
- การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอผลงานผ่าน งาน ICT ได้อย่างสร้างสรรค์ (I-Movie)
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
- ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics:  
- นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
- นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
- นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
- นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558
วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียน Quarter 3 ที่ดิฉันได้เป็นครูมัธยม ดิฉันได้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ กับครูป้อมและครูผักกาด วันนี้หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว พี่มัธยมทุกคนก็ได้มารวมกันที่บ้านพี่ ม.1 วันนี้ครูป้อมได้ให้พี่ๆมัธยมได้สะท้อนตัวเองกับกิจกรรมการทำความสะอาดบ้านในวันอาทิตย์ที่ 25 ก่อนเปิดเรียน ถามตัวเองว่าเรามาที่โรงเรียนเพื่ออะไร ทำไมพี่คนหนึ่งมาแต่พี่คนหนึ่งไม่มาทำกิจกรรมกับเพื่อน การอยู่ร่วมกันคืออะไร แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร จากนั้นครูณีก็ให้พี่มัธยมแยกกันเป็นกลุ่มพูดคุยและสะท้อนตัวเองตามระดับชั้น หลังจากนั้นครูป้อมก็ได้พาพี่ ม.1 ดูแลต้นไม้บริเวณหน้าบ้าน ม.1 และทางเข้า ก่อนที่จะให้พี่ ม.1 มานั่งวงกลมและทำความรู้จักกับครูกิ่งและครูผักกาดโดยที่ครูป้อมได้ให้พี่ ม.1 ได้ถามคำถามที่อยากรู้เพื่อนทำความรู้จักคุณครูใหม่ (ครูกิ่งและครูผักกาด) หลังจากนั้นครูป้อมก็ได้ให้เขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกิจกรรมในตอนเช้าที่ผ่านมา ว่าเราสังเกตและได้เรียนรู้อะไรบ้านเกี่ยวกับพี่มัธยม เวลา 12:00 พักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพี่.2 แปลงฟัน เวลา 13:00 เป็นกิจกรรม Body scan ดิฉันก็ได้สังเกตครูป้อมในการทำกิจกรรม Body scan พี่.1 ค่ะ หลังจากกิจกรรม Body scan เสร็จ ครูณีก็ได้แบ่งกลุ่มให้พี่ ม.1 ออกเป็น กลุ่ม ชาย-หญิง ได้ทบทวนวิถีของโรงเรียน โดยให้พี่แต่ละคนได้ตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทำไม” แล้วให้แต่ละคนช่วยกันตอบคำถาม หลังจากนั้นครูป้อมและครูณีก็พาพี่มัธยมออกมาเล่นกีฬาที่สนามบาส วันนี้เล่นวิ่งงูกินหางเป็นระดับชั้น และเวลา 16:20 ครูมัธยมได้นั่งประชุมกันที่สนามบาสเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ค่ะ


ใคร่ครวญ สะท้อนตนเอง เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน การร่วมเเรงร่วมใจ ในการทำความสะอาดบ้านของตนเอง สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น เเละการช่วยกันเเก้ไขปัญหา


พี่ ม.1 ทำความสะอาดเเละดูเเลต้นไม้บริเวณทางเข้าบ้านมัธยม
กิจกรรม Body scan พี่ ม.1
ครูณีให้พี่ ม.1 ได้ทบทวนวิถีของโรงเรียน โดยการตั้งคำถามว่า "ทำไม"วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
วันนี้พี่ๆมัธยมมาโรงเรียนแต่เช้า ทำความสะอาดบ้านและช่วยกันกวาดบริเวณสนามบาส หลังจากที่เข้าแถวเสร็จวันนี้พี่มัธยมได้ทำกิจกรรมโยคะกับครูป้อมที่สนามบาส วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดิฉันได้เรียนรู้กิจกรรมการทำโยคะของพี่มัธยม หลังจากนั้นแต่ละห้องก็แยกย้ายไปบ้านของตนเอง และพี่ ม.1 ได้นอน Body scan วันนี้เป็นชั่วโมงแรกกที่ดิฉันได้สอนพี่ ม.1 โดยการแนะนำตัว ทำความรู้จักระหว่างครูกับนักเรียน และเล่นเกม whisper game (เกมกระซิบ) ดิฉันตื่นเต้นมาก เพราะเป็นชั่วโมงแรก และชั่วโมงที่สอง เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ม.2 ดิฉันก็จัดกิจกรรมเดียวกันกับพี่ ม.1 เวลา 12:00 . พักรับประทานอาหาร เวลา 13:00 เป็นกิจกรรม Body scan ครูป้อมก็ได้ให้ดิฉันละครูผักกาดร่วมทำกิจกรรม Body scan กับพี่ ม.1 ด้วยค่ะ ในช่วงบ่ายวันนี้ดิฉัน ได้คุยงานวางแผนการเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษกับครูณีและครูจุลค่ะ เวลา 15:00 . ครูยิ้มได้นัดครูภาษาอังกฤษคุย วางแผนกิจกรรมที่แม่พี่ไอดินจะมาจัดกิจกรรมค่ะ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 
กิจกรรม Whisper game พี่ ม.1วันนี้หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว พี่ๆมัธยมต่างก็แยกย้ายเพื่อทำกิจกรรมจิตศึกษา วันนี้พี่ ม.1 จะได้ทำกิจกรรมดนตรี แต่ในขณะที่เพื่อนรวมกันเพื่อที่จะทำจิตศึกษา วันนี้มีพี่คอปและพี่ออสติน ได้นั่งกินขนมปังโดยที่ครูและเพื่อนๆ นั่งรอเพื่อทำกิจกรรม จากนั้นครูป้อมก็ได้นั่งคุยกับพี่ ม.1 ครูป้อมได้พูดถึงวิถีของโรงเรียน การอยู่ร่วมกัน เพื่อที่จะตัวเพื่อนคนนั้นได้มีสติ และกลับมารู้ตัวของตนเอง จากนั้นครูป้อมก็ได้ให้พี่คอปและพี่ออสติน สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง จากนั้นเวลา 09:30 . ดิฉันได้เข้าสอนพี่ ม..2 วันนี้พี่ ม.2 ชั่วโมงที่ 2 ดิฉันได้เริ่มกิจกรรมโดยการเล่น “Cup song” ประกอบเพลง “When I’m gone” วันนี้พี่ๆ ม.2 มีความสนใจในการเล่นกิจกรรมนี้มาก วันนี้ได้ชื่นชมพี่เหน่งและพี่ชาติในการตั้งใจทำกิจกรรมตลอดทั้งชั่วโมงค่ะ และเวลา 10:20-11:30 . วันนี้ได้พาพี่ ม.1 ไปเรียนที่บ้านพี่ ม.3 ดิฉันเริ่มกิจกรรมด้วยการเปิดเพลง “When I’m gone” ให้พี่ๆ ม.1 ฟัง จากนั้นก็ได้ให้พี่ๆเล่น “Cup song” ประกอบเพลง จะสังเกตได้ว่าเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรม แต่มีปัญหาในการทำกิจกรรมคือ การเล่น “Cup song” จะต้องใช้อุปกรณ์ คือแก้ว เมื่อกระทบกับพื้นไม้ทำให้เสียงดังมาก ดิฉันก็กลัวว่าพี่ ม.2 จะเสียสมาธิในการเรียน ดิฉันก็ได้แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนมาเป็นการดูวิดีโอ การออกเสียงคำศัพท์แบบผิดๆ (จากตลกหกฉาก) และพี่แต่ละคนก็อ่านคำศัพท์ได้ถูกต้อง หลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว ในช่วงบ่ายครูป้อมได้ทำ Body scan พี่ ม.1  ในช่วงบ่ายดิฉันก็ได้คุยงานการเขียนแผนกับครูณีและครูจุลค่ะ
 
ครูป้อมทบทวนวิถีกับพี่ ม.1 ในชั่วโมงจิตศึกษาวันพฤหัสบดี  ที่ 29 ตุลาคม 2558
หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วพี่ๆช่วงชั้นมัธยมก็รวมกันที่บ้าน พี่ ม.1 วันนี้คุณแม่พี่ไอดิน ได้มาสร้างแรงเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ และเชิญชวนพี่ๆมัธยมคนที่สนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมการเรียนเพิ่มเติมความรู้ด้วยโดยที่คุณแม่พี่ไอดินจะพาทำกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียนในวัน พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ จากนั้นครูณีก็ได้พูดว่าทำไมเราจึงเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ ม.1 ต่อ ชั่วโมงต่อมา  ดิฉันได้สอนวิชาภาษาอังกฤษพี่ ม.1 วันนี้ดิฉันตั้งใจว่าจะให้พี่ ม.1 ได้บันทึก Cup song แต่นักเรียนบางคนยังทำไม่ได้เพราะเมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียน ครูจึงให้พี่ๆ ม.1 ได้ฝึกการเล่น Cup song ก่อน ครูจึงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษและเล่น Cup song ด้วย เวลา 12:00 . พักรับประทานอาหาร เวลา 13:00 . กิจกรรม Body scan วันนี้เวลา 14:40 พี่มัธยมทุกคนก็จะต้องมารวมกันที่บ้านพี่ ม.1 เพราะว่าวันนี้พี่ ม.3 จะนำเสนอชุมนุมของตนเอง เพื่อให้น้องๆได้เลือกชุมนุมสิ่งที่ตนเองสนใจ และก็มีชุมนุมพิเศษจากคุณครูกิ่ง ครูยุ้ย และครูผักกาด หลังจากที่พี่ ม.1,2 เลือกชุมนุมเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปคุยกัน วันนี้มีประชุมผู้ปกครองพี่มัธยม ก่อนการประชุมครูเส็งได้เปิดคลิปวิดีโอความงอกงามใน Quarter ที่ 2 ของพี่ๆมัธยมให้ผู้ปกครองได้ดู การประชุมในวันนี้ผู้ปกครองได้พูดเกี่ยวกับ จะทำอย่างไรให้พี่ๆ ม.3 ได้มีทักษะในการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้หลังจากที่จบจากโรงเรียน และเขาจะสามารถมีทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้อย่างไร และเรื่องของผู้ปกครองอาสาใน Quarter นี้ค่ะ
พี่ๆ ม.1 กับการฝึกเล่น Cup songพี่ ม.3 นำเสนอชุมนุม 
ประชุมผู้ปกครองพี่มัธยมที่บ้าน ม.1ค่ะ


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถเขียน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
26-30
Oct. 2015
Content
- Greeting
- Vocabulary from song When I’m gone
Grammar -
Key question: -
- What did you do in your vacation?
What did you learn from activity?
- What did you go on your holiday?,
- What did you do?
Thinking tools:
- Show & Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)(Vocabulary)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ทำตอนปิด Quarter 2)
- Brian storm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน การเล่น Cup song)
Learning sources:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- วิดีโอเพลง “When I’m gone
- แก้วพลาสติก ประกอบการเล่น “Cup song
Monday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ชง
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม “Sparker game(ดูจากชุดเกม)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน: What did you learn from activity?
เชื่อม
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตอบคำถาม
ชง
 ครูใช้คำถาม: What did you go on your holiday?, What did you do?
เชื่อม
 นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2 พร้อมตกแต่ง ระบายสีให้สวยงาม
Flipped classroom  -

Tuesday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ชง
- ครูเปิดวิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=E-ZQyIJEq1g (คลิปฝรั่งฝึกพูดไทย)
ให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้
เชื่อม
- นักเรียนตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกม “Whisper game”
-ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อนเล่นเกม “Whisper game” (ดูจากชุดเกม)
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม “Whisper game”
- ครู Empower นักเรียนขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้
Flipped classroom: ให้นักเรียนเตรียมแก้วพลาสติกมาคนละ 1 ใบ และเขียนแนะนำตนเองลงในสมุดบันทึก

Wednesday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
ชง
- ครูเปิดเพลง “When I’m gone” ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน “นักเรียนได้ยินคำศัพท์อะไรบ้างจากเนื้อเพลง”
เชื่อม
นักเรียนร่วมตอบคำถาม
ชง
- ครูเปิดวิดีโอการเล่น “Cup song” ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน “นักเรียนจะนำเสนอการเล่น Cup song ได้อย่างไร ”
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกการเล่น “Cup song
Thursday
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน (โดยใช้รูปแบบคำถามในชีวิตประจำวัน)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าการฝึกเล่น Cup song ของกลุ่มของตนเอง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “การเล่น Cup song พี่ๆแต่ละกลุ่มมีเทคนิควิธีการซ้อมเพลงและเล่น Cup song แตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม พูดคุย วางแผนเกี่ยวกับการเล่น Cup song ของแต่ละกลุ่ม
ชง
นักเรียนจะนำเสนอการเล่น Cup song ของกลุ่มตัวเองให้น่าสนใจได้อย่างไร
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอการเล่น Cup song ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการตัดต่อ I-Movie
Flipped classroom: ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
Activities
- การสนทนาและเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2
- การเล่นเกม “Whisper game(ดูจากชุดเกม)
- การร้องเพลง
When I’m gone
- การเล่น “Cup song” ประกอบเพลง“When I’m gone
- การออกแบบและนำเสนอเพลง Cup song ผ่านการตัดต่อ I-Movie
Work
- สมุดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2
- สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
- I-Movie นำเสนอเพลง Cup songKnowledge
เข้าใจและสามารถ อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมวัตรประจำวัน สถานการณ์ต่างๆในช่วงปิด Quarter 2 และอ่านออกเสียงคำศัพท์ แปลความหมาย ได้อย่างถูกต้อง
Skills:
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิด Quarter 2 ได้
- สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- การนำเสนอ Cup song ผ่าน I-Movie ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
- การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอผลงานผ่าน งาน ICT ได้อย่างสร้างสรรค์ (I-Movie)
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนงาน สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ฟังกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน ที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
- ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
Characteristics:  
- นักเรียนทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ
- นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอ
- นักเรียนมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย
- นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น